Bestellen

Fanôf no is Underweis  by my te bestellen via de mail: b.speerstra@kpnplanet.nl
In moai kadootsje foar sinteklaas of de kryst. Fanôf nije wike is it te krijen bij Bornmear en yn de boekwinkels. Bornmear adverteart wykliks yn de L.C en yn it FD.

It boek telt 168 siden en kost € 17,50
As jo it tastjoerd ha wolle komme der € 3,= ferstjoerderskosten by.
It bankrek.n stjoer ik jo dan tagelyk mei it boek.

+ sinjearje ik it fansels efkes.

Alfêst is soad lêsnocht tawinske

Bonne